บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด มีการให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้วยทีมงานภาคสนามที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ในงานการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแบ่งการให้บริการตรวจวัดเป็นกลุ่มงานได้ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงานน้ำ (water)

             1.1 น้ำทิ้ง

             1.2 น้ำผิวดิน

             1.3 น้ำใต้ดิน

             1.4 น้ำบาดาล

2. งานตรวจวัดพื้นที่ปฏิบัติงาน (work place)

2.1 ความเข้มแสง

           2.2 ความดังเสียง

           2.3 ความร้อน

           2.4 ไอระเหยสารเคมี

           2.5 เสียงรบกวน

3. งานตรวจวัดปล่อง (Stack)
4. งานตรวจสภาพแวดล้อมทั่วไป (Embient)

4.1 เสียง 24 ชั่วโมง

4.2 ความสั่นสะเทือน

4.3 TPS

4.4 PM10

4.5 SOx

4.6 NOx

4.7 Opacity

4.8 ทิศทางลมและความเร็วลม

5. งานการตรวจวัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
6. การวิเคราะห์ดิน
7. งานตรวจกากอุตสาหกรรม