บริการเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์

บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด ให้บริการขายและนำส่งสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ตามรายการดังต่อไปนี้

1. pH meter sets 2. Megnetic Stirrer
3. Magnetice Bar 4. Beaker
5. Washing Bottle 6. Hot Air Oven
7. Analytical Balance 8. Membrance Filter Funnel
9. Gooch Crucible 10. Gooch Crucible Adapter
11. Filter Apparatus 12. Suction Flask
13. Vaccum Pump 14. Desiccators
15. Graduate Cylinder 16. Wide Bore Pipet
17. Volumetric Flask 18. Aluminuim cup
19. Forceps 20. Buffer Solution
21. KCL Solution 22. Distilled Water
23. Glass Filber Filter 24. Microcrystalline cellulose
25. Reference Suspended of Microcrystalline cellulose
พลังงานทางเลือก
Solar roof
การติดตั้งบน rooftop ขนาด 1 MW.

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เงื่อนไขเป็นการซื้อไฟฟ้าจากการติดตั้งของทางบริษัทฯเเละกองทุนไฟฟ้าจากต่างประเทศจำนวน 20 ปี (เหลืออีก 5 ปีลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)

การติดตั้งบน rooftop ขนาด > 500 Kwh.

เป็นการดำเนินการร่วมกับกองทุนเเละบริษัท โดยการผ่อนดาวน์ 20% (60 งวด) ของการติดตั้ง เงื่อนไขจ่ายเงินตามที่ผลิตกระเเสไฟฟ้าได้จริง (มีดอกเบี้ย) พร้อม service เป็นระยะเวลา 5 ปี (เหลืออีก 20ปีลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. หนังสือรับรองบริษัทฯอายุไม่เกิน 1 เดือน

2. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

3. ทะเบียนผู้ถือหุ้น

4. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของกรรมการ

รายละเอียดเอกสาร Solar rooftop ที่จะขอยื่นกองทุน (กรณีตกลงใช้บริการทางบริษัทสกิลเทคฯจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารให้)

 

น้ำหมักชีวภาพ

บริษัทมีผลิตภัณฑ์ “น้ำหมักชีวภาพ” ซึ่งใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ลดกลิ่นในระบบท่อระบายน้ำ ย่อยสลายอินทรีย์ (สิ่งปฏิกูล) ไขมัน ตะกอน และดับกลิ่นเหม็นต่างๆ เช่น ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ฯลฯ และจากการทดสอบบำบัดพบว่าสามารถลดค่า BOD ได้ถึง 94 %

คุณสมบัติจุลินทรีย์

1. ย่อยสลายอินทรีย์(สิ่งปฏิกูล) ไขมัน ตะกอน และดับกลิ่นเหม็นต่างๆ เช่นก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ฯลฯ

2. ลดค่า pH ให้เป็นกลาง ลดค่า BOD และ COD

3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพของคน และสัตว์เลี้ยง

ขนาดถังบรรจุมีตั้งแต่ 1 ลิตร 20 ลิตร และ 1,000 ลิตร

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งบรรจุเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ สามารถตกลงราคาได้ในราคาตัวแทนจำหน่าย

 

เงื่อนไขการจัดส่ง

อยู่ในพื้นที่ที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น หนองบัวลำภู สุรินทร์ บุรีรัมย์