ความรู้สำหรับการสอบเทียบ

การสอบเทียบ (Calibration)

หมายถึง ชุดของการดำเนินการทางมาตรวิทยาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าชี้บอกโดยเครื่องวัด (Measuring Equipment) หรือระบบการวัด (Measuring System) หรือค่าที่แสดงโดยเครื่องวัดที่เป็นวัสดุ (Reference Material) กับค่าสมนัยมาตรฐานที่รู้ปริมาณวัด (Measuring Standard) ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

องค์ประกอบสำหรับการสอบเทียบ

1.มาตรฐานอ้างอิงหรือใช้งาน (Working or reference Standard )

2เครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ (Equipment)

3.เจ้าหน้าที่สอบเทียบที่มีความรู้ความสามารถ (Person)

4.วิธีการสอบเทียบที่วิธีการมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ (National or International Standard)

6.สภาวะแวดล้อมที่จำเป็นต้องควบคุม (Environmental)