บริการห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติของบริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน มีทะเบียนเลขที่ ว-254 สถานที่ตั้งเลขที่ 199/520 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี
  1. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน 1 ท่าน
  2. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน 4 ท่าน