บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ภายใต้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีแนวคิดร่วมกันในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยบริษัทเปิดดำเนินการในธุรกิจด้านการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม และรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในการดำเนินงานของทางบริษัทได้มีการเน้นการให้บริการที่ตรงไปตรงมาบนข้อกำหนดของกฎหมาย จรรยาบรรณทางสังคม และความตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในสิ่งแวดล้อมโลก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นองค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจการตรวจวัด ให้คำปรึกษา และให้บริการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานในระดับสากล”

พันธะกิจ (Mission)

“ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจร มีคุณภาพด้วย ความรวดเร็ว พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

อุดมการณ์ทางธุรกิจ (Ideology)

“การดำเนินธุรกิจที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานการทำงานที่จริงจัง จริงใจ โปร่งใสและตรวจสอบได้”

แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

  1. สร้างบุคลากรให้พร้อมรับทุกสถานการณ์
  2. สร้างสรรค์การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
  3. สร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ด้วยจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความสามารถและเป็นกลาง ตอบสนองซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ได้อย่างคงเส้นคงวา โดยการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการฯอย่างต่อเนื่อง

การปรับใช้มาตรฐานคุณภาพในการปฎิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานของทางบริษัทได้มีการนำมาตรฐาน ISO/IEC17025 มาเป็นแม่บทในการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานของบริษัท โดยทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ ของการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาและการให้บริการอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดลูกค้า และให้ได้มาซึ่งการเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า โดยไม่ละเลยต่อความรับชอบทางสังคมของและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งทางบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากหน่วยงาน สมอ. (Accreditation) เมื่อ พฤษภาคม 2564