มาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง

จากวันที่ 29 สิงหาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง โดยกำหนด “โรงงานผลิตยาง” หมายถึง โรงงานลำดับที่ 52 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาดที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับยางธรรมชาติ เป็นการกำหนดการดมกลิ่นตัวอย่างอากาศจากจุดทที่อยู่ห่างจากขอบรั้วด้านในหรือขอบเขตแหล่างกำเนิดมลพิษไม่เกิน 1 เมตร ด้วย “ผู้ทดสอบกลิ่น” ซึ่งเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยางไว้ดังต่อไปนี้

  • ค่าความเข้มกลิ่นที่บริเวณรั่วหรือขอบเขตแหล่งกำเนินมลพิษ ต้องไม่เกิน 30 หน่วย
  • ค่าความเข้มกลิ่นที่ปล่องระบายอากาศเสียของแหล่งกำเนินมลพิษ ต้องไม่เกิน 2,500 หน่วย

โดยกฎหมายฉบับนี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคือหลังวันที่ 18 เมษายน 2563

Posted in บทความ.